Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2015 r. stawka podatku leśnego wynosi 41,55 zł.

W 2014 r. stawka podatku leśnego wynosiła 37,63 zł za 1 ha fizyczny lasu. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 proc. i wynosiła 18,82 zł - obecnie: 20,78 zł.