Ustawa z 14 sierpnia 2020 roku o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim wprowadza z dniem 10 września sporo zmian dla przedsiębiorców.  Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność przestrzegania rozporządzenia 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 764/2008. 

Prawo do oświadczenia, kara za błędy

Ustawa przede wszystkim wprowadza możliwość sporządzania przez podmiot gospodarczy dobrowolnego oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu. Jednocześnie przewidują do 100 tys. złotych kary administracyjnej za przedstawioną treść i dokładność informacji zawartych w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu, np. za poprawność przetłumaczonych informacji. W efekcie producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy mogą ponosić odpowiedzialność za dostarczane w oświadczeniach informacje i dowody niezbędne do weryfikacji tych informacji. W założeniu nowe regulacje powinny przyczynić się m.in. do zniesienia barier w swobodnym przepływie towarów.

Podstawa prawna dla punktu kontaktowego

Ustawa przewiduje, że tzw. PCP - punkt kontaktowy ds. produktów powinien być prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. W takim punkcie przedsiębiorca otrzyma informację dotyczące zasad i procedur wzajemnego uznawania towarów na innych rynkach, dane kontaktowe do właściwych organów w kraju i za granicą czy dostęp do krajowych przepisów technicznych i administracyjnych. Taki punkt jest już prowadzony od 10 lat mimo braku podstawy prawnej.