Senatorowie na czwartkowym posiedzeniu zgłosili poprawki do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Jedna z nich dotyczyła wydłużenia vacatio legis. Uchwalona przez Sejm 24 lipca ustawa miała obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw. W piątek poprawka dotycząca vacatio legis została przyjęta przez Sejm. To oznacza, że ustawa może teraz trafić do prezydenta.

Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność przestrzegania rozporządzenia 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Wprowadza bowiem do 100 tys. złotych kary administracyjnej za przedstawioną treść i dokładność informacji zawartych w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu, np. za poprawność przetłumaczonych informacji. W efekcie producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy mogą ponosić odpowiedzialność za dostarczane w oświadczeniach informacje i dowody niezbędne do weryfikacji tych informacji. W założeniu nowe regulacje powinny przyczynić się m.in. do zniesienia barier w swobodnym przepływie towarów.

Ustawa przewiduje, że tzw. PCP - punkt kontaktowy ds. produktów powinien być prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. W takim punkcie przedsiębiorca otrzyma informację dot. zasad i procedur wzajemnego uznawania towarów na innych rynkach, dane kontaktowe do właściwych organów w kraju i za granicą czy dostęp do krajowych przepisów technicznych i administracyjnych.