Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją dyrektywy EIA, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie, przed wydaniem decyzji na realizację inwestycji, do poddania odpowiedniej procedurze inwestycji, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

W Polsce taką ocenę przeprowadza się w ramach tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Połączenie i zharmonizowanie różnych procedur środowiskowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej uprości wymagania stawiane inwestorom.

Jedynie inwestycje, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko będą podlegać ocenie. Inwestycje o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz niewielkie przedsięwzięcia o lokalnej skali oddziaływania będą oceniane szybciej i taniej. Wprowadzenie ram czasowych i zmienionego mechanizmu oceny uprości cały proces szczególnie w przypadkach, gdy wymaganych jest kilka ocen, i gdy w proces oceny zaangażowanych jest kilka instytucji.

Nad propozycjami zmian debatowano w dniach 23–24 maja 2013 r. we Wrocławiu, na konferencji Dyrektywa EIA – wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowan