Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z głównych celów Programu Infrastruktura i Środowisko, dotyczącego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Przewiduje się, że dzięki inwestycji wzrośnie przepustowość portu lotniczego z 0,5 mln do 1,3 mln pasażerów.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem m.in.: rozbudowę płyt postojowych, budowę nowych dróg kołowania, modernizację drogi startowej, budowę wydzielonego stanowiska odladzania, rozbudowę systemu odwadniania nawierzchni lotniskowych, rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków oraz budowę nowej głównej linii energetycznej zasilającej lotnisko w miejsce istniejącej. Projekt został zrealizowany w ramach Działania 6.3 Rozwój lotniczej sieci TEN-T, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: www.pois.gov.pl