W dniu 13 marca Komisja przedłożyła wniosek dotyczący poprawy planowania działalności morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi.

Wniosek – w formie projektu dyrektywy – ma na celu ustanowienie wspólnych europejskich ram w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w państwach członkowskich UE, aby zapewnić zrównoważony rozwój działalności morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważone korzystanie z zasobów na morzu i na wybrzeżu.

Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Niniejsza inicjatywa przyczyni się do stworzenia zdrowego środowiska i lepszych warunków życia dla 200 mln obywateli UE mieszkających w regionach przybrzeżnych. Powinna ona również pomóc zachować wyjątkową i zróżnicowaną linię brzegową oraz ekosystemy, w których znajdują się cenne siedliska roślin i zwierząt”.

Na obszarach morskich i przybrzeżnych zwiększa się poziom działalności człowieka i działalności gospodarczej np. w zakresie morskiej energii wiatrowej, podmorskich kabli i rurociągów, transportu morskiego, rybołówstwa i akwakultury, ale niewystarczająca koordynacja może prowadzić do rywalizacji o przestrzeń i wywierać presję na cenne zasoby. W proponowanym wniosku przewidziano, że państwa członkowskie będą dokumentować te rodzaje działalności w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w celu bardziej efektywnego wykorzystania mórz oraz opracowywać strategie zarządzania strefą przybrzeżną w celu koordynowania działań w ramach różnych obszarów polityki, które dotyczą działalności w strefach przybrzeżnych. W ramach przestrzegania minimalnych wymogów proponowanej dyrektywy, państwa członkowskie będą musiały zapewnić, by ich plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz zarządzanie strefami przybrzeżnymi wspierały zrównoważony wzrost, jednocześnie angażując właściwe zainteresowane strony i współpracując z sąsiadującymi państwami.


Wniosek Komisji będzie teraz rozpatrywany przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Po przyjęciu nowej inicjatywy stanie się ona prawem unijnym.

Źródło: www.europa.eu/rapid