Ustawa dotyczy również członków rad nadzorczych, którzy zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami: rentowymi i emerytalnym niezależnie od tego czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów.
W przypadku umowy-zlecenia składka emerytalna i rentowa ma być pobierana od kwoty równej co najmniej wartości pensji minimalnej (w 2014 r. 1680 zł). Składka będzie pobierana od jednej umowy (której wartość jest równa lub przekracza pensję minimalną) albo od kilku umów (które po zsumowaniu będą równie wynagrodzeniu minimalnemu).
Obecnie zdarza się, że w przypadku kilku umów-zlecenia składki odprowadzane są tylko od pierwszej umowy, a w przypadku kolejnych umów-zlecenia odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.
W I kwartale 2013 r. ponad 800 tys. Polaków pracowała na umowach-zlecenia. Jak podkreśla rząd, wyższe ozusowanie takich umów w przyszłości przełoży się na wyższe emerytury.
Dodatkowo projekt zakłada zmiany dotyczące zasad ubezpieczania członków rad nadzorczych. Wszyscy członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, mają zostać objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami: rentowymi i emerytalnym. Nie będzie miało znaczenia czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów (np. od umowy zlecenia) bądź pobierają emerytury i renty. Przyjęto, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla takich osób stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem byłby podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
Rząd szacuje, że oskładkowanie umów-zlecenia oraz objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi spowoduje wpływy do FUS w 2014 r. w wysokości ok. 650 mln zł.
Projekt przewiduje również zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy i domownicy, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę na umowę-zlecenia, będą mogli być podwójnie ubezpieczeni. Taka osoba jako zleceniobiorca będzie musiała być obowiązkowo ubezpieczona w ZUS, a jako rolnik dobrowolnie w KRUS. Możliwość kontynuowania ubezpieczenia w KRUS ma dotyczyć tylko rolników i domowników, którzy z umowy-zlecenia osiągną przychód miesięczny nie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 r. będzie to kwota nie wyższa niż 840 zł miesięcznie. Obecnie rolnik lub domownik, który realizuje umowę-zlecenia nie może być ubezpieczony w KRUS, ale musi być w ZUS.

 

Nowe regulacje mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.