Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo musi mieć takie same warunki zatrudnienia jak pracownik którego zastępuje, czy można zastąpić np. cały etat częścią etatu?

Odpowiedź: pracownik zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo nie musi mieć takich samych warunków zatrudnienia jak pracownik którego zastępuje. Tak wiec zastępca nie musi zostać zatrudniony na identycznych warunkach pracy i płacy, jednak powinny być one zbliżone do warunków, na jakich został zatrudniony zastępowany pracownik. Zdaniem Autorki można zmienić wymiar czasu pracy pracownika, który jest zatrudniony na umowę o zastępstwo w stosunku do wymiaru czasu pracownika, który jest zastępowany czyli np. cały etat zmienić na część etatu.

Polecamy: Umowa na zastępstwo może obejmować okres urlopu wypoczynkowego osoby zastępowanej

Uzasadnienie:  osoba zatrudniona na zastępstwo - co do zasady - powinna świadczyć pracę na takich samych warunkach, na jakich aktualnie pracuje zastępowany pracownik. Odnosi się to zwłaszcza do rodzaju pracy. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastępca może być zatrudniony przez pracodawcę na warunkach odmiennych.

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę na zastępstwo mogą się różnić od warunków zatrudnienia zastępowanego pracownika. Z istoty zastępstwa wynika, że umowa o pracę na zastępstwo powinna określać ten sam rodzaj pracy (stanowisko) co rodzaj pracy zastępowanego pracownika. Umowa o pracę na zastępstwo może określać inny wymiar czasu pracy i inną wysokość wynagrodzenia za pracę aniżeli umowa o pracę pracownika, który zostaje zastąpiony (zob. Kodeks pracy z komentarzem, Florek L. (red.), Celeda R., Gonera K., Goździewicz G., Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk Ł.M., Skoczyński J., Wagner B., Zieliński T.).

W szczególności umowa o pracę na zastępstwo może być umową o niepełnym wymiarze czasu pracy, mimo że zastępowany pracownik był zatrudniony na cały etat. Odmienności co do wysokości wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w zastępstwie nie mogą naruszać przepisów płacowych (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzenia) ani zasady równości pracowników (Kubot Zdzisław, Umowa o pracę na zastępstwo. Teza nr 2, LEX).

Należy jednak podkreślić, iż zatrudnienie pracownika na innym stanowisku i o innym zakresie obowiązków, niż te które były przydzielone pracownikowi zastępowanemu, będzie niespójne z ustawowo wskazanym celem umowy o zastępstwo.