Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczyna prace nad przygotowaniem kolejnego pakietu rozwiązań legislacyjnych, które mają wpłynąć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.  Ma on przypominać pakiet, określany mianem „przyjazne prawo”, wszedł w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem regulacji traktującej osobę prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jak konsumenta, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Jednocześnie resort pracuje już nad tzw. tarczę prawną, która ma ułatwić kontakty przedsiębiorców z urzędami. Skąd taki krok?

 

Gowin: biznes potrzebuje impulsu

- Potrzeba dążenia do poprawy otoczenia prawnego pozostaje wciąż aktualna, gdyż doskonalenie przepisów jest procesem ciągłym. Likwidacja kolejnych barier administracyjnych i redukcja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi do dalszego uwalniania potencjału biznesu w Polsce - pisze Jarosław Gowin wicepremier i minister rozwoju w liście do pięciu organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Bowiem w przygotowaniu kolejnej deregulacji rządowi mają pomóc firmy. By zebrać głosy z rynku, resort przygotował elektroniczny formularz zgłoszeń. Jest on prosty, ale pozwala na precyzyjne opisanie problemów i propozycji ich rozwiązania.

Wicepremier Gowin zachęca do zgłaszania propozycji zmian w prawie, które przyczynią się do poprawy sytuacji szerokiej grupy podmiotów, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej dając impuls dla wzrostu i inwestycji. Zaznacza jednak, że propozycje powinny uwzględniać konieczność ochrony interesu publicznego. Jarosław Gowin zapewnia, że zostaną one poddane rzetelnej analizie, a w przypadku pozytywnej opinii uwzględnione w ustawie nowelizującej. Największe szanse na wdrożenie będą miały propozycje poparte konkretnymi danymi, wyjaśniające istotę i cel w sposób precyzyjny, jak również prezentujące potencjalne skutki społeczno-gospodarcze.

 

Piotr Dynowski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Grzegorz Pacek

Sprawdź  
POLECAMY

Tarcza prawna ma przyspieszyć cyfryzację administracji

Część ze zgłoszeń może zostać też wykorzystana do tzw. tarczy prawnej, nad którą pracuje Anna Kornecka, wiceminister rozwoju razem z międzyresortowym  zespołem do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych. Jego pierwsze spotkanie odbyło się wtorek 5 stycznia 2021 roku. - Celem prac naszego zespołu jest przede wszystkim stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego.  Chcemy, aby obywatel i przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek online na prostych formularzach i dzięki temu szybciej załatwić sprawy w urzędach - mówi Anna Korencka.  Chodzi też o zwiększenie dostępu do publicznych rejestrów i ewidencji, co przyczyni się to znacznie do wyeliminowania obowiązku przedkładania oryginałów dokumentów w procedurach administracyjnych.  Główne założenia tarczy prawnej to cyfryzacja, uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych oraz prawnych.  Międzyresortowy zespół ma doprowadzić do:

 • szybszego i uproszczonego wydawania decyzji,
 • załatwiania spraw poprzez umożliwienie składania wniosków drogą elektroniczną,
 • upowszechnienie milczącego załatwienia sprawy,
 • ułatwienie ponownego rozpatrywania niektórych spraw,
 • stosowanie prostych urzędowych formularzy,
 • mniejszej liczby załączników i formalności,
 • minimalizacji kosztów,
 • wprowadzanie bardziej przewidywalnych dla przedsiębiorców zmian w przepisach

 

Cztery konkretne obszary do poprawy

W działaniach resortu mają pomóc przedsiębiorcy przesyłając swoje propozycje zmian. Ankieta, która dostępna jest tutaj, składa się z 9 punktów.  Kolejno należy podać czy jest się przedsiębiorcą, organizacją przedsiębiorców, czy innym podmiotem, w drugim, czy mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą, branżę w której się działa. Niestety można wybrać tylko jedną z 20 wskazanych branż. Przykładowo firma, która oferuje usługi cyfrowe i komunikacyjne, może wybrać działalność profesjonalną lub informacyjną lub inną. Aż cztery punkty ankiety umożliwiają opisowe zgłoszenie problemu i sposobu jego rozwiązanie. Resort prosi o opisanie problemu i jego skali oraz celu proponowanego rozwiązania wraz z potencjalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi.  W ten sposób praktycznie może mieć gotową ocenę skutków regulacji, która jest niezbędna do zgłoszenia projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych rządu, zwłaszcza że można się rozpisać na 10 tysięcy znaków, co oznacza ok. 5,5 strony maszynopisu w każdym z obszarów. Chodzi o wskazanie regulacji: ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretnego przepisu, definicji w czterech obszarach: 

1. Nadmierna restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych. Chodzi o podanie przykładów, gdzie

 • zasadne jest zmniejszenie zakresu lub częstotliwości przedkładanych przez przedsiębiorców danych, informacji lub sprawozdań,
 • zasadne jest uchylenie dublujących się obowiązków sprawozdawczych,
 • zasadne jest uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań, w tym w szczególności wywodzących się z uchylonych lub zasadniczo zmienionych aktów prawnych.

2.  Brak szczególnych ułatwień dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Chodzi o podanie przykładów, gdzie:

 • celowe jest wyłączenie MŚP spod zakresu podmiotowego regulacji (np.: przedsiębiorcy poniżej określonego progu zatrudnienia lub obrotu nie muszą przestrzegać obowiązków wynikających z danej regulacji) (całkowite zwolnienie),
 • wskazane jest wyłączenie MŚP z określonych wymogów regulacyjnych (np. ostrzeżenia przedsiębiorców zamiast zastosowania sankcji w przypadku braku dostosowania do regulacji) (częściowe zwolnienie),
 • przedsiębiorca z sektora MŚP, w zależności od wielkości, powinien mieć dłuższy okres czasu na dostosowanie się do zmian w porównaniu do dużych firm (wydłużony okres przejściowy),
 • możliwe powinno być dobrowolne wprowadzenie rozwiązań przez MŚP - firmy poniżej określonego progu mogą dobrowolnie zastosować wymogi regulacyjne,
 • zakres stosowania regulacji powinien zostać ograniczony jedynie do MŚP. 

3. Nieprecyzyjność przepisów. Chodzi o takie, które:

 •  są szczególnie trudne w odbiorze dla przedsiębiorców,
 •  nie wskazują wprost adresatów regulacji lub nakładanych obowiązków,
 •  nie pozwalają zidentyfikować zakresu swobody działania przedsiębiorcy,
 •  nie wskazują wprost, które z przepisów mają charakter bezwzględnie obowiązujący (obligatoryjny), a które dobrowolny (fakultatywny),
 •  pozostają w sprzeczności z innymi przepisami,
 •  pozostawiają nadmierne pole do  swobodnej interpretacji lub nadużyć szkodzących uczciwej konkurencji,
 •  wymagają scalenia z kilku źródeł do jednego aktu prawnego, z uwagi na rozproszenie przepisów dotyczących tego samego zagadnienia.

4. Brak dostosowania przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacji. Chodzi o wskazanie przepisów, które np.:

 •  generują bariery dla stosowania nowoczesnych technologii,
 •  uległy (lub w bliskim horyzoncie czasowym ulegną) dezaktualizacji z uwagi na postęp techniczno-technologiczny w danej branży,
 •  nakazują stosowanie określonych technologii, w sytuacji gdy dostępne są alternatywne technologie,
 •  zakazują stosowania wybranych technologii, które z upływem czasu przestały być uznawane za szkodliwe lub nieefektywne,
 •  umożliwiają stosowanie technologii, które z upływem czasu zostały uznane za szkodliwe lub nieefektywne,
 •  faworyzują danego producenta, dostawcę lub usługodawcę, utrudniając uczciwą konkurencję.

Można też zgłosić brak uregulowań prawnych danego obszaru, który powinien zostać ujęty w ustawie lub rozporządzeniu. Zgłoszenia można przesyłać do 24 lutego.