Województwo zwróciło się do burmistrza z pytaniem czy zobowiązane jest opłacać podatek od nieruchomości od budowli wchodzących w skład sieci szerokopasmowej, zrealizowanej w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych.

W treści wniosku województwo dodało, że w ramach zapewniania dostępu do sieci szerokopasmowej kanalizacja kablowa zostanie przekazana tak zwanemu Operatorowi Infrastruktury w dzierżenie, w przeciwieństwie do samych kabli światłowodowych oraz elementów je łączących, które oddane zostaną temu podmiotowi w dzierżawę.

W ocenie wnioskodawcy, nie ma on obowiązku opłacania podatku od nieruchomości z tytułu posiadania budowli wchodzących w skład sieci.

W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, iż całość infrastruktury z wyjątkiem kabli, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W ocenie organu świadczenie usługi dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest wykonywaniem przez wnioskodawcę zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej, lecz wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zatem województwo jest zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu posiadania infrastruktury szerokopasmowej (po wyłączeniu z podstawy opodatkowania wartości kabli), wybudowanej w ramach realizacji wymienionego na początku projektu.

Województwo wniosło skargę do sadu administracyjnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

WSA uznał, iż skoro kanalizacja kablowa (budowla), jak to wynikało z okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę, nie została przekazana w posiadanie innemu podmiotowi, to objęcie jej podatkiem od nieruchomości zależało bezpośrednio od uznania województwa za podmiot prowadzący działalność gospodarczą - jedynego posiadacza.

Wójt gminy nieprawidłowo przyjął, że w zakresie zapewnienia dostępu do sieci szerokopasmowej województwo prowadzi działalność gospodarczą – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 13 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 74/16, nieprawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów