Zakład posiada trzy identyczne linie technologiczne do nakładania kleju na powierzchnię płótna. Linie te nie są powiązane technologicznie, mają wspólne tylko jedno stanowisko - do mycia klejarek. Wszystkie te linie posiadają jeden wspólny układ wentylacji - substancje emitowane są do powietrza za pomocą jednego emitora.
Czy można te trzy linie technologiczne traktować jako odrębne instalacje, w rozumieniu przepisów dotyczących LZO?


Zespół składający się z trzech jednakowych linii technologicznych do nakładana kleju na powierzchnię płótna, jednego wspólnego stanowiska do mycia klejarek oraz wspólnego systemu wentylacji z jednym emitorem, stanowi jedną instalację, w której prowadzi się proces z użyciem rozpuszczalników organicznych.

Standardy emisyjne, czyli dopuszczalne wielkości emisji z instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181). Rozdział 6 tego rozporządzenia poświęcony jest instalacjom, w których używane są rozpuszczalniki organiczne. Zakres przedmiotowy instalacji, do których stosuje się przepisy rozdziału 6, wynika z § 31. Standardy emisyjne określone są dla instalacji, w których prowadzi się procesy określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia, i roczne zużycie wszystkich substancji zaliczonych do lotnych związków organicznych jest nie mniejsze niż określone w załączniku nr 8.

Proces nakładania spoiwa wymieniony jest w załączniku nr 7 w ust. 1. Należy zwrócić uwagę, że proces ten obejmuje poza samym nakładaniem spoiwa także czyszczenie wyposażenia, co wynika z treści zdania wstępnego w tym załączniku.

Pogląd, że trzy jednakowe linie technologiczne do nakładana kleju na płótno, mające jedno wspólne stanowisko do mycia wyposażenia oraz jeden wspólny system wentylacji i jeden wspólny emitor do odprowadzania gazów odlotowych do powietrza, należy traktować jako jedną instalację, znajduje potwierdzenie w przepisie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), w którym zawarto określenie pojęcia instalacji. W świetle tej definicji, za instalację uważa się nie tylko pojedyncze stacjonarne urządzenie techniczne, ale i zespół urządzeń powiązanych technologicznie, których eksploatacja powoduje emisję, jeżeli są położone na terenie jednego zakładu i tytułem prawnym do nich dysponuje ten sam podmiot.