Pytanie:
Jak zdefiniować odbieranie odpadów? Czy jeżdżenie od posesji do posesji i opróżnianie pojemników z odpadów "niekomunalnych", pochodzących z działalności gospodarczej jest działalnością w zakresie odbierania czy zbierania odpadów? Jakie decyzje, pozwolenia, wpisy powinien posiadać świadczący tego typu usługę? O odbieraniu odpadów jest mowa wyłącznie w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., która reguluje kwestie związane z odpadami KOMUNALNYMI. Czy oznacza to, że termin ODBIERANIE powinien był łączony wyłącznie z odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:
Termin odbieranie odpadów powinien być łączony wyłącznie z odpadami komunalnymi, chociaż odpady te można również zbierać. W pierwszym przypadku zasady odbioru reguluje u.u.c.p.g., w drugim ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. Jeżdżenie od posesji do posesji i opróżnianie pojemników z odpadów innych niż komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej jest działalnością w zakresie zbierania odpadów. Podmiot taki musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na transport odpadów; do czasu, gdy zostanie utworzony rejestr, o którym mowa w art. 49 u.o., zezwolenia uzyskiwane są na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

Dla zbieranych odpadów prowadzi się ewidencję, o czym mowa w art. 66 u.o. i składa sprawozdania do marszałka województwa, o czym mowa w art. 76 u.o.

Uzasadnienie:
Odbieranie odpadów łączy się z odbiorem odpadów komunalnych. Jednocześnie, nie ma legalnej definicji odbierania odpadów, tak jak jest w przypadku zbierania odpadów zdefiniowanych w u.o.

Faktycznie, jedynie w u.u.c.p.g. jest mowa o odbiorze odpadów, zatem odbiór ten należy rozumieć jako odbieranie odpadów z miejsca, które jest źródłem ich powstawania. Jednocześnie, jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z miejsc ich wytworzenia, np. w ramach zbiórki baterii, butelek PET czy zużytego sprzętu, nie jest odbiorem odpadów komunalnych, z którym wiąże się obowiązek posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b u.u.c.p.g., oraz składania półrocznych sprawozdań z odebranych odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9n u.u.c.p.g.

Ani u.u.c.p.g., ani u.o. nie zabrania zbierania odpadów komunalnych, poza wyjątkami, które można zbierać wyłącznie w miejscu ich wytworzenia (art. 23 ust. 2 pkt 5 i 6 u.o.), i zagospodarowywać w sposób określony w art. 9e ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. Zatem, firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych mogą je zbierać (ale nie odbierać) na podstawie zezwolenia na zbieranie odpadów uzyskanego w trybie art. 43 ust. 1 u.o. Można również zbierać nieprofesjonalnie odpady komunalne, o czym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o. pod warunkiem zawarcia umowy z profesjonalnym zbierającym, o czym mowa w art. 45 ust. 2 u.o.

Także podmiot prowadzący PSZOK nie jest podmiotem odbierającym odpady, a podmiotem zbierającym je (przyjmującym w PSZOK odpady od wytwórców), który jednak musi składać wójtowi roczne sprawozdania z prowadzonej działalności na zasadzie art. 9na u.u.c.p.g.