Pytanie pochodzi z programu  Serwis Budowlany .

Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika obowiązek uchwalenia planu miejscowego dla terenów wyłączonych z terenów zamkniętych.


Zastanawiając się nad koniecznością uchwalenia planu na danym terenie trzeba natomiast pamiętać o treści art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p. Z przepisu tego wynika, że obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ewentualnych wskazówek co do konieczności uchwalenia planu dla danego obszaru szukać więc należy w ustaleniach studium.


Co się zaś tyczy pytania o możliwość podziału terenu przed uchwaleniem planu, to co do zasady brak jest przeciwwskazań, aby przeprowadzić taki podział, natomiast trzeba pamiętać o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Innymi słowy, podział nieruchomości musi mieć konkretną podstawę prawną i musi być dokonany zgodnie z obowiązującą procedurą.

Na marginesie warto dodać, że w razie przystąpienia do prac nad planem miejscowym, prace te nie muszą obejmować jednocześnie całego terenu. Jest bowiem możliwe uchwalanie planu miejscowego etapami, oddzielnie do poszczególnych części terenu.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .