Z Senatu do Sejmu wróciła tzw. tarcza branżowa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jednym z jej elementów jest tzw. mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł. Warto przypomnieć, że premier Mateusz Morawiecki mówił o nich na konferencji we wtorek rano 27 października 2020 roku. Tyle, że nie było jej w złożonym w Sejmie nocą z poniedziałku na wtorek projekcie. Dotacja pojawiła się dopiero we wtorek wieczorem. Została zgłoszona podczas pierwszego czytania w sejmowej Komisji rodziny i polityki społecznej. Poprawkę zgłosił Zdzisław Sipiera, poseł sprawozdawca z PiS., który zaznaczał, że to najważniejsza poprawka. Za jej sprawą niektórzy mikro i małych przedsiębiorców, a więc zatrudniający do 9 osób, będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł. Jak wyliczył poseł Sipiera pomoc ta ma kosztować budżet 865 milionów złotych, a otrzyma ją ponad 170 tys. przedsiębiorców. W trakcie prac w Sejmie rozszerzono liczbę kodów PKD z 25 do 33. Senat jeszcze ją wydłużył, ale Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, w Senacie opowiedział się jedynie za rozszerzeniem wsparcia dla firm cateringowych i transportowych, ale przeciw pomocy dla agencji reklamowych, dietetyków, firm zajmujących się wynajmem i dzierżawą niektórych maszyn. 

Czytaj również: Jest projekt branżowej tarczy antykryzysowej >>

 


Dla kogo dotacja

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Będą się mogły starać o nie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku, odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku, a przeważającym kodem PKD jest (z wersji uchwalonej przez Sejm, bez poprawek Senatu): 

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) 
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) 
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln z
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)

Dotacja nie będzie mogła być udzielona firmie, która zawiesiła działalność na dzień 30 września 2020 roku. 

Czytaj w LEX: Od 15 października ruszyła pomoc dla niektórych branż >

Jak złożyć wniosek i co potem

Wniosek ma być składany w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy. Będzie trzeba dołączyć do niego oświadczenie o spełnianiu kryteriów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotacja będzie mogła być przyznana w kwocie do 5 tys. zł. Będzie nieoprocentowana, ale ma podlegać  zwrotowi w ciągu 12 miesięcy licząc od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu. Z tym, że Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia przedłużyć okres zwrotu dotacji. Ponadto jednak dotacja będzie mogła ulec umorzeniu, o ile firma będzie wykonywać działalność przez trzy miesiące od udzielania wsparcia. 

Starosta będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w ciągu trzech lat od udzielenia dotacji. Firma, która nie podda się kontroli, lub której przyznano dotację nienależnie lub który wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem, będzie musiał zwrócić dotację w ciągu 12 miesięcy.