Tzw. tarcza branżowa, czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych we wtorek 15 grudnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jednym z jej elementów jest tzw. mikropożyczka w wysokości do  5 tys. zł. Przepis ją wprowadzający - art. 15zze4 dodany do tzw. tarczy antykryzysowej - ma obowiązywać po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, czyli od soboty 19 grudnia.

Czytaj w LEX: Tarcza 6.0 - 2000 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika >

Pomoc ta ma kosztować budżet 865 milionów złotych, a otrzyma ją ponad 170 tys. przedsiębiorców. W trakcie prac w Sejmie rozszerzono liczbę kodów PKD z 25 do 33, a potem po poprawkach Senatu do 41.  Za sprawą nowego art. 15zze4 dodanego do tzw. tarczy antykryzysowej  pomoc covidowa trafi też m.in. do branży kateringowej, transportowej, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych. 

Czytaj również: Branżowa tarcza antykryzysowa - sprawdź, jak uzyskać postojowe i zwolnienie z ZUS>>

 

Dla kogo dotacja

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Są one dla  mikro i małych przedsiębiorców, którzy w październiku lub listopadzie 2020 roku odnotowali  co najmniej 40 proc. spadek obrotów stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku oraz prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku. Pomoc nie może być udzielona, jeśli tego dnia działalność była zawieszona. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie w tym dniu przeważającej działalności o określonym kodzie PKD. By dostać pomoc, trzeba mieć wpisany jako dominujący jeden z poniższych kodów:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 •  49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.14.Z (projekcja filmów) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) 
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) 
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) 
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł
 •  96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) -  kod PKD dodany w Sejmie
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 prawa przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to firma, która zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie następujące warunki osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Mikroprzedsiębiorcą jest więc osoba prowadząca samodzielnie, bez zatrudnienia pracowników, jednoosobową działalność gospodarczą,. Tak samo spółka, w tym cywilna.  Z kolei mały przedsiębiorca to taki, który nie jest mikro i w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

Czytaj w LEX: Od 15 października ruszyła pomoc dla niektórych branż >

Jak złożyć wniosek i co potem

Wniosek ma być składany w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy poprzez  platformę praca.gov.pl (usługa TARCZA ANTYKRYZYSOWA).  Będzie trzeba dołączyć do niego oświadczenie o spełnianiu kryteriów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotacja będzie mogła być przyznana w kwocie do 5 tys. zł. Będzie nieoprocentowana, ale ma podlegać zwrotowi w ciągu 12 miesięcy licząc od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu. Z tym, że Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia przedłużyć okres zwrotu dotacji. Ponadto jednak dotacja będzie mogła ulec umorzeniu, o ile firma będzie wykonywać działalność przez trzy miesiące od udzielania wsparcia. Co ważne już nie trzeba w tej sprawie składać wniosku.

Starosta będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w ciągu trzech lat od udzielenia dotacji. Firma, która nie podda się kontroli, lub której przyznano dotację nienależnie lub który wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem, będzie musiał zwrócić dotację w ciągu 12 miesięcy. Warto pamiętać, że koszty prowadzenia działalności obejmują m.in.: opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Warto mieć je udokumentowane.

Warto przypomnieć, że premier Mateusz Morawiecki mówił o mikropożyczkach na konferencji we wtorek  27 października 2020 roku. Tyle, że nie było jej w złożonym w Sejmie nocą z poniedziałku 26 października na wtorek projekcie. Dotacja pojawiła się dopiero we wtorek 27 października wieczorem. Poprawkę ją wprowadzającą w pierwszym czytaniu zgłosił Zdzisław Sipiera, poseł sprawozdawca z PiS., który zaznaczał, że to najważniejsza poprawka. 

Czytaj w LEX: Tarcza 6.0 - pomoc dla niektórych branż >