Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego:

Pracodawca zatrudnia kierowcę autobusu w równoważnym systemie czasu pracy w jednomiesiecznym okresie rozliczeniowym. Kierowca wozi dzieci na basen według grafiku:

- poniedziałek od 6.05 do 14.20
- wtorek od 7.00 do 15.15
- środa od 6.59 do 15.14
- czwartek od 7.00 do 15.15
- piątek od 6.17 do 14.32 (w tym przerwa 15 min)
 
Czy należy zawrzeć porozumienie dla tego kierowcy o stosowaniu indywidualnego czasu pracy, jeżeli w regulaminie pracy jest zapis że "pracownicy objęci ruchomym czasem pracy rozpoczynają prace pomiędzy godziną 6.00
a 10.00, czy wystarczy dopisać w informacji dla pracownika, że dodatkowo jest objęty ruchomym czasem pracy?
 
Odpowiedź

Pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy obowiązują przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, które wymagają zawarcia pozmienia w zakresie stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy.

 
Uzasadnienie
Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosuje się do wszystkich kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, w tym wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. Przewozem drogowym jest zaś każda podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy.
Ponieważ przepisy ustawy o czasie pracy kierowców zawierają odrębną od przewidzianej w Kodeksie pracy regulację dotyczącą indywidualnego rozkładu czasu pracy, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach wymagane będzie stosowanie trybu wprowadzania indywidualnego rozkładu czasu pracy określonego w przepisach ustawy. Obowiązek szczególnego uregulowania zasad stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy w odniesieniu do kierowców obowiązuje przy tym również w przypadku, gdy w zakładzie obowiązuje ruchoma organizacja czasu pracy.
Zgodnie zatem z art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez pracodawcę może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy; w takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, po porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.
Zastosowanie wskazanego rozkładu czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynków dobowych i tygodniowych.
Ważne! Zgodnie z powyższym jedynie pracodawca, u którego zawarto we wskazanym wyżej trybie porozumienie w sprawie stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy, może wyznaczać kierowcom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni. Stosowanie ruchomej organizacji czasu pracy (zgodnie z przepisami Kodeksu pracy) nie może być przy tym podstawą dla takiej organizacji czasu pracy kierowców.