Na fermie kur rodzicielskich o obsadzie 50430 sztuk, mającej pozwolenie zintegrowane, powstaje dziennie ok. 11 kg stłuczonych jaj, które następnie są przechowywane w kontenerze chłodniczym w pojemniku razem ze zwierzętami padłymi i oddawane są do firmy specjalistycznej. Do jakiego kodu odpadów zaliczyć te stłuczone jajka?

Czy powinna być prowadzona pełna ewidencja? Czy dopuszczalne jest łączenie stłuczonych jajek z padłymi sztukami zwierząt?

Na fermie też w pierwszym rzucie powstają jajka z podwójnymi żółtkami, które oddawane są do konsumpcji farmera (nie nadają się do wylęgu). Czy te jajka należy traktować też jako odpad, czy jako produkt uboczny z fermy? Nie ma o nich wzmianki w pozwoleniu zintegrowanym. Czy należy prowadzić ewidencję?

Odpowiedź:

Stłuczone jaja drobiu można zaklasyfikować pod kodem 02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa.

Drób padły lub ubity z konieczności może zostać sklasyfikowany pod kodem 02 01 82.
Pod kodem 02 01 81 klasyfikuje się zwierzęta padłe i odpadową tkankę zwierzęcą stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80. Odpady te powinny być usuwane z kurników i magazynowane w chłodni w pojemnikach metalowych (wózkach) w komorze sztuk padłych wyposażonej w agregat chłodniczy.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadową tkankę zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne oznacza się kodem 02 01 80*. Odpady te, np. zakaźne nie mogą być magazynowane na terenie instalacji. Powinny niezwłocznie po wytworzeniu przekazane specjalistycznej firmie do unieszkodliwienia. Nie wolno ich mieszać z innymi odpadami.
Jajka przeznaczone do konsumpcji nie są ani odpadem, ani ubocznym produktem z fermy. Skoro nie są odpadem, to nie należy prowadzić ich ewidencji.

Odpady wytworzone w procesie podstawowym (chów zwierząt) zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca powinny być ewidencjonowane, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), podmiot prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie nie ma statusu przedsiębiorcy. Nie ma to wpływu na zakres jego obowiązków wynikających z u.o. Ustawa ta operuje bowiem przede wszystkim pojęciem posiadacza odpadów, którym jest każdy, kto faktycznie włada odpadami, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy ma osobowość prawną lub jest jednostką organizacyjną niemającą takiej osobowości. Dla podlegania większości obowiązków wynikających z u.o. nie ma znaczenia, czy posiadacz odpadów ma status przedsiębiorcy.

Prowadzący fermę może być zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, jednakże – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735), dotyczy to odpadowej masy roślinnej (02 01 03) oraz odchodów zwierzęcych (02 01 06).