Spółka wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości.

We wniosku argumentowała, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega gazociąg, zaś stacje redukcyjno-pomiarowe, choć pozostają z nim w związku faktycznym, to nie mają wpływu na funkcjonowanie gazociągu. W związku z tym zdaniem spółki stacje te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem.

Wójt odmówił stwierdzenia nadpłaty. Organ wyjaśnił, iż gazociąg jest budowlą wraz z urządzeniami technicznymi połączonymi i współpracującymi ze sobą, jako funkcjonalna i techniczna całość, która służy do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

WSA nie podzielił poglądu spółki.

Zdaniem sądu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budowla w postaci sieci gazowej, na którą składają się gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Szczecinie z 19 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1006/13, nieprawomocny