Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy reklamówki sprzedawane, a nie dołączane za darmo do sprzedawanych produktów w sklepie będącym wprowadzającym opakowania na rynek krajowy podlegają pod obowiązek odzysku i recyklingu?

Spotkałem się z interpretacją ministerstwa, która mówiła o tym, że sprzedawane reklamówki i siatki pod ten obowiązek nie podlegają. Proszę o przedstawienie Państwa stanowiska.


Odpowiedź:

Reklamówki sprzedawane w sklepie nie podlegają regulacjom w zakresie ich odzysku i recyklingu.

Uzasadnienie:

Artykuł 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. nakłada na wprowadzających produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Wprowadzający produkty w opakowaniach definiowany jest w art. 8 pkt 23 u.g.o.o.o., z kolei w art. 8 pkt 24 u.g.o.o.o. zdefiniowano wprowadzenie do obrotu.


Wymienienie w art. 8 pkt 23 lit. c u.g.o.o.o. prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach, jest wskazaniem szczególnego przypadku, gdy przedsiębiorca niebędący wytwórcą produktów w opakowaniach ma obowiązek rozliczyć się z dodanych przez niego opakowań.

Jeżeli więc przedsiębiorca w jednostce handlowej spełniającej warunek powierzchni, o którym mowa powyżej, pakuje samodzielnie lub udostępnia torebki do samodzielnego pakowania produktów nabywanych w prowadzonej przez niego jednostce handlowej, to w każdym z tych przypadków uznaje się, że przedsiębiorca dokonuje w jednostce handlowej pakowania produktów. Podlega więc on przepisom w zakresie zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Natomiast w przypadku gdy przedsiębiorca sprzedaje w sklepie torebki, również i przy stanowisku kasowym, to uznaje się, że w takim przypadku następuje sprzedaż produktu w postaci torebki a nie pakowanie przez przedsiębiorcę produktów nabywanych w jego sklepie. W takim przypadku torebki te nie są uwzględniane przy obliczaniu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.