Burmistrz miasta nałożył na spółkę, prowadzącą działalność w postaci odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, karę pieniężną za nieterminowe przekazanie sprawozdania.

Spółka odwołała się od decyzji. Tłumaczyła, iż nie prowadziła faktycznie działalności, w związku z czym nie była zobowiązana do składania sprawozdań.

W ocenie spółki wykładania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) wskazuje, że tylko przedsiębiorca faktycznie odbierający odpady ma obowiązki sprawozdawcze.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

NSA wyjaśnił, iż analiza zwrotu: "przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości" w kontekście obowiązku składania sprawozdań, prowadzi do wniosku, że ustawodawca objął tym obowiązkiem rodzaj działalności, którą dany przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić - działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a nie czynność faktyczną - odbieranie odpadów komunalnych wykonywaną przez przedsiębiorcę.

Sad przypomniał, iż podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje sprawozdanie zerowe.

Zatem adresatem obowiązku sprawozdawczego jest każdy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości tj. prowadzący działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami (uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w danej gminie), a nie tylko podmiot, który faktycznie odpady odbiera – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 29 września 2016 r., sygn. akt II OSK 3224/14, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów