Aplikacja do składania sprawozdań za 2019 rok w elektronicznej bazie danych o odpadach (BDO) działa – tak uważają przedstawiciele przedsiębiorców z zespołu roboczego do spraw recyklingu i gospodarki odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tyle, że wymaga dużego nakładu pracy, bo w uruchomionej w tym roku bazie nie ma danych za 2019 rok. Wciąż jednak nie wiadomo, jak będą składane sprawozdania za 2020 rok, a to najbardziej interesuje firmy. Przedsiębiorcy mają też swoje postulaty.

Czytaj w LEX: Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorcy >

 

Nowe terminy na sprawozdania

Wszystkie firmy, które są zobowiązane do ewidencji odpadów, ich wytwórcy, a także te zajmujące się ich zagospodarowaniem zwykle mają obowiązek złożenia do 15 marca rocznego sprawozdania. Przewidują go artykuły od 73 do 78 ustawy o odpadach. W tym roku miało to nastąpić po raz pierwszy za pośrednictwem elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO). Przez problemy z bazą  termin ten przesunięto co do zasady do 30 czerwca. Epidemia spowodowała zaś, że został on jeszcze wydłużony za sprawą ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. I tak zgodnie  sprawozdania mają sporządzić:

  • do 31 sierpnia 2020 r. odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem gminy) i zbierający odpady komunalne (z wyłączeniem PSZOK) – zamiast pierwotnie do 31 stycznia 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2020 r.;
  • do 31 października 2020 r. podmioty wytwarzające odpady i gospodarujące odpadami w przypadku, gdy są obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów – zamiast pierwotnie do 15 marca 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2020 r.;
  • do 31 października 2020 r. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mają sporządzić sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – zamiast pierwotnie do 31 marca 2020 r., a następnie do 31 sierpnia 2020 r.;
  • do 31 grudnia 2020 r. marszałkowie województw mają sporządzić sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – zamiast pierwotnie do 15 lipca 2020 r., a następnie do 31 października 2020 r.

Czytaj w LEX: Komentarz praktyczny dotyczący sprawozdań przedsiębiorców odbierających odpady komunalne >>

Co do zasady przedstawiciele przedsiębiorców działający przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców zgadzają się, że moduł sprawozdawczości BDO działa. Tyle, że w tym roku sytuacja jest nietypowa, bo sprawozdania są na bazie danych z systemów firm. W przyszłym roku będę generowane już z danych zgromadzonych w BDO. I tu firmy wskazują na konieczne poprawki w funkcjonowaniu centralnej bazy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Już 8 września w LEX specjalne szkolenie on-line o module sprawozdawczości BDO. Adriana Ogonowska omów szczegółowo zasady dotyczące składania sprawozdań w systemie BDO. Chcesz wziąć udział, zarejestruj się tutaj >>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł sprawozdawczości działa, ale mógłby lepiej

Po pierwsze zasadniczym problemem jest to, że organizacje odzysku muszą w bardzo krótkim czasie pozyskać dane od swoich klientów. – Ważne jest, aby organizacje odzysku mogły składać sprawozdania od razu za firmy, bez konieczności pozyskania danych od firmy Dla wszystkich byłoby to wygodniej – mówi Robert Warzonek.  To jednak wymaga zmian legislacyjnych w ustawie o odpadach. Kolejny problem zauważył Artur Domaszewicz z portalu odpady-help.pl. Otóż obecnie nie można wygenerować podglądu sprawozdania przed jego wysłaniem. – Wpisane dane trzeba sobie zapisywać na kartce, a potem jeszcze raz wchodzić w dany dział i sprawdzać. Powinna być stworzona możliwość eksportu sprawozdania do pliku pdf przed jego wysłaniem - zauważa Artur Domaszewicz. Jest to o tyle ważne, że za podanie nierzetelnych danych grożą kary.

Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślają też, że ważna jest też możliwość dokonywania korekt w kartach odbioru i przekazania odpadów. W przyszłym roku bowiem to one będą podstawą sprawozdawczości. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, odpowiedzialny za funkcjonowania BDO, zapewnia, że zgłaszane uwagi są analizowane, a możliwe poprawki będą wdrażanie od listopada do grudnia. Zwłaszcza ma być wprowadzona możliwość dokonywania korekt.