Krok 1. Najważniejszy jest pomysł
Pierwszym krokiem jest wybór optymalnego przedmiotu prowadzonej działalności handlowej, tj. przedmiotu sprzedaży, w związku z czym, trzeba:
• ustalić, do kogo ma być skierowana oferta handlowa, tj. kim mają być potencjalni klienci sklepu oraz w jaki sposób do nich dotrzeć,
• opracować ofertę handlową, tj. jakimi produktami będziemy handlować, w tym przypadku, poza wyborem grupy lub grup sprzedawanych produktów, trzeba opracować system promocji i ofert specjalnych (należy uatrakcyjnić ofertę sklepu).
Przedmiotem sprzedaży mogą być:
• przedmioty wyprodukowane przez właściciela sklepu lub takie, do których ma łatwy i tani dostęp,
• towary kupione w celu dalszej odsprzedaży, tj. „czysta" działalność handlowa.
Jeśli nie mamy własnych produktów, trzeba nawiązać współpracę z dostawcami. Przede wszystkim zaś zdobyć ich oferty.
Co do sposobu prowadzonej sprzedaży, warto pomyśleć na początek o tzw. dropshipingu. Jest to specyficzny rodzaj usługi pośrednictwa w sprzedaży. Bierze w niej udział nabywca towaru, organizator transakcji (w ramach swojego sklepu internetowego) będący swego rodzaju pośrednikiem, oraz dostawca towaru bezpośrednio do nabywcy, tj. bez udziału organizatora transakcji. Rola osoby organizującej całą transakcję w tym modelu sprzedaży sprowadza się do:
• zbierania zamówień,
• inkasowania wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych na jej rachunek bankowy oraz
• przesyłania zamówień do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta pozostając nieujawnionym względem nabywcy towaru.
Ważna też będzie współpraca z innymi podmiotami działającymi w Internecie, tj. z osobami prowadzącymi blogi, z portalami internetowymi itd. Chodzi głównie o rozreklamowanie działalności naszego sklepu.
 
Krok 2. Rejestracja działalności gospodarczej i wybór formy opodatkowania
1. Trzeba zarejestrować działalność gospodarczą
W tym celu trzeba w pierwszej kolejności wybrać formę prawną, w jakiej będzie prowadzony sklep internetowy. Najprostszą i najodpowiedniejszą formą wydaje się być działalność jednoosobowa rozliczna na zasadach ogólnych, tj. poprzez prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).
Aby założyć taką działalność, trzeba złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Przy składaniu wniosku pomocna będzie platforma internetowa http://epuap.gov.pl
Poza możliwością skorzystania z Internetu, wspomniany wniosek może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
• osobiście albo
• wysłany listem poleconym.
Uwaga!
A zatem, wniosek o wpis do CEIDG można złożyć elektronicznie (www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl) albo osobiście w urzędzie miasta lub gminy.
 
 
Istotne jest, że przy składaniu omawianego wniosku, składamy jednocześnie zgłoszenie w zakresie:
• wpisu (zmiany wpisu) do krajowego rejestru REGON,
• zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizacyjnego) NIP,
• zgłoszenia płatnika składek do ZUS lub KRUS,
• oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Do wniosku można dołączyć także zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne w zakresie VAT.
Ponadto, wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się również oświadczenie o braku orzeczonych (wobec wnioskodawcy) zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, a także o zakazie:
• wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,
• prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Uwaga!
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
 
 
2. O czym trzeba pamiętać prowadząc działalność gospodarczą?
Przepisy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej formułują pewne zasady, które obowiązują przedsiębiorców.
Po pierwsze, przedsiębiorca ma obowiązek umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer NIP oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
Po drugie, działalność trzeba prowadzić na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Warto pamiętać, że w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Działanie takie stanowi bowiem czyn nieuczciwej konkurencji. Przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowią przy tym, że informację handlową uważa się za zamówioną, jeśli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
Po trzecie, przedsiębiorca musi spełniać określone przepisami warunki wykonywania działalności gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o warunki dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.
Po czwarte, przedsiębiorca, który wprowadza towar do obrotu na terytorium Polski ma obowiązek zamieszczać na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub dostarczyć w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:
• określających firmę przedsiębiorcy i jego adres,
• umożliwiających identyfikację towaru.
Po piąte, jeśli przedsiębiorca dokonuje lub przyjmuje płatności związane z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą, wspomniane płatności powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy (ale też konta w SKOK), jeśli:
• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro (przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji).

(...)

Dowiedz się więcej z książki
Jak zarabiać w internecie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł