Składamy wniosek

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej lub w inny sposób, środkami komunikacji elektronicznej. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w BIP ministra gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Wzory tych wniosków zostały zamieszczone na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
A zatem, osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w BIP ministra gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Natomiast system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Uwaga!
Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
• osobiście albo
• wysłany listem poleconym.
Organ gminy potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek osobiście i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.

Dodajmy, że osoby zagraniczne wraz z wnioskiem przedkładają dane dokumentu potwierdzającego ich status, w szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają w urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.
 

Co podlega zgłoszeniu do CEIDG?

Wpisowi do CEIDG podlegają:
• firma przedsiębiorcy oraz jego PESEL, o ile taki posiada,
• data urodzenia przedsiębiorcy,
• numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
• numer identyfikacji podatkowej – NIP,
• informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,
• adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG,
• data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
• określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z PKD,
• informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
• NIP oraz REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek,
• dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG – dane te obejmują imię i nazwisko albo firmę pełnomocnika oraz odpowiednie dane adresowe i dotyczące identyfikacji,
• informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
• informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki,
• informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,
• informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,
• informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową,
• informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
• informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,
• informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
• informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Uwaga!
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG należy złożyć także oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której dotyczy wpis, wspomnianych wyżej zakazów prowadzenia działalności, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podane wyżej dane podlegają zgłoszeniu i wpisaniu do CEIDG. Nie wszystkie z nich, oczywiście, będą w zgłoszeniu rozpoczęcia działalności, ale warto pamiętać, że wnioskiem do CEIDG jest także zgłoszenie zmian, które przecież mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności, a także wykreślenie z CEIDG.
Warto podkreślić, że integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
• wpisu albo zmiany wpisu do REGON,
• zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP,
• zgłoszenia płatnika składek ZUS (jego zmiany) albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS,
• przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć także zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne w VAT.