Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.W jaki sposób czynnik społeczny ma wpływ na decyzję środowiskową wydawaną przez wójta na budowę elektrowni wiatrowych?


Odpowiedź:

W przypadku, gdy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone jest oceną oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma możliwość wypowiedzenia się na temat planowanego przedsięwzięcia w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa prowadzonego w trybie art. 33-37 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś. (por.: art. 79 u.o.o.ś.).


W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa można w szczególności przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (por.: art. 36 u.o.o.ś.), jeżeli usprawni to proces załatwienia sprawy - por.: art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a.


Organ jest obowiązany do rozważenia uwag i wniosków złożonych w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa (por.: art. 37 pkt 1 u.o.o.ś.) i wzięcia pod uwagę wyników tego postępowania przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (por.: art. 80 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.).


W szczególności organ może wezwać inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień (na podstawie art. 50 § 1 k.p.a.) pozwalających na lepsze uwzględnienie zgłoszonych przez społeczeństwo uwag, w tym nawet do przedstawienia nowego wariantu planowanego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy z oceny oddziaływania na środowisko - a więc także z postępowania z udziałem społeczeństwa - wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż wnioskowany, organ może nakazać inwestorowi realizację przedsięwzięcia w tym wariancie, a w przypadku braku zgody - wydać odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (por.: art. 81 ust. 1 u.o.o.ś.). Organ nie jest jednak obowiązany do uwzględnienia wszystkich uwag i wniosków społeczeństwa w wydawanej decyzji. Same protesty społeczne nie wystarczą także do wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


W przypadku, gdy w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, nie jest także prowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, a tym samym możliwość wpływu szeroko rozumianego społeczeństwa na kształt tej decyzji jest wyłączony.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.