Za przyjęciem nowelizacji głosowali wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu - 436.

Ustawa wydłuża o pięć lat, tj. do końca 2017 r., okres obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań objętych pomocą państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca 1992 r. Według szacunków resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, który przygotował projekt, rozwiązanie to dotyczy ponad 69 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych. Możliwość spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach kończy się w 2012 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przez rząd rozwiązaniami, kredytobiorca do końca 2017 r. będzie mógł spłacić całkowicie kredyt wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek, a co najważniejsze – uzyska w ten sposób możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, a tym samym całkowitego rozliczenia się z zobowiązania kredytowego. Ponadto kredytobiorca będzie mógł wystąpić z roszczeniem o uzyskanie prawa własności zadłużonego mieszkania.

Według informacji Centrum Informacyjnego Rządu, tylko w 2010 r. kredytobiorcy banku PKO BP S.A. spłacili zadłużenie obciążające ponad 13,6 tys. mieszkań, a do budżetu państwa wpłynęło ponad 106,8 mln zł ze spłat jednorazowych z tytułu przejściowego wykupienia odsetek. W 2011 r. na preferencyjnych warunkach zostało spłacone zadłużenie dotyczące 8318 lokali mieszkalnych, a uzyskane dochody budżetu państwa (z tytułu spłat jednorazowych) wyniosły ponad 65,8 mln zł.

"Powinno to uporządkować sytuację mieszkaniową spółdzielców, którzy dzięki temu będą mogli m.in. swobodnie dysponować swoimi lokalami. Liczymy, że spadnie liczba zadłużonych mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa, a do budżetu trafią dodatkowe wpływy z tytułu jednorazowych spłat zadłużenia" - mówił PAP w środę wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń.

Preferencyjne warunki spłaty kredytów polegają m.in. na pokryciu przez budżet znacznej części odsetek skapitalizowanych i odsetek przejściowo wykupionych przez państwo. (PAP)

ska/ je/ gma/