Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Czy należy ustalić opłatę legalizacyjną?

Odpowiedź

Legalizacja zmiany sposobu użytkowania dokonanej w 1999 r. powinna nastąpić na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., w brzmieniu obowiązującym przed 31 maja 2004 r. Nie ustala się opłaty legalizacyjnej.

Uzasadnienie

Obecnie sytuację usuwania skutków samowolnej zmiany sposobu użytkowania reguluje art. 71a pr. bud. Przepis ten został dodany ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) – dalej zm. pr. bud. Artykuł 2 ust. 3 zm. pr. bud., będący przepisem intertemporalnym stanowi, że przepisu art. 71a pr. bud. nie stosuje się do zmiany sposobu użytkowania bez wymaganego pozwolenia, dokonanej przed dniem wejścia w życie zm. pr. bud., tj. 31 maja 2004 r.W takich przypadkach stosuje się przepisy dotychczasowe. Datą graniczną dla oceny przedmiotowej sprawy jest zatem 31 maja 2004 r. Oznacza to, że do usuwania skutków samowolnej zmiany sposobu użytkowania należy stosować przepisy pr. bud. w brzmieniu sprzed wejścia w życie zm. pr. bud.


Zgodnie z art. 71 ust. 3 pr. bud. w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2004 r., w razie zmiany sposobu użytkowania bez pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 50 i art. 51 należy stosować odpowiednio. Zatem, w pierwszej kolejności organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest wydać postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego, a następnie jeśli możliwe jest doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami, organ winien nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności lub robót zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud. Konsekwencją takiej procedury będzie wydanie decyzji stwierdzającej wykonanie obowiązku. WSA w wyroku z dnia 18 listopada 2008 r., II SA/Kr 882/08, LEX 540591 wskazał, że skoro przy samowolnej zmianie użytkowania obiektu art. 51 pr. bud. ma "odpowiednie" zastosowanie, można nakładać w trybie tego przepisu obowiązki na osobę zobowiązaną, a w ostateczności nawet nakaz przywrócenia sposobu wcześniejszego użytkowania obiektu, gdyby zawiodły wszystkie możliwości doprowadzenia nowego sposobu użytkowania obiektu do stanu zgodnego z prawem.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .