WFOŚiGW w Katowicach przypomina, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz zarząd związku gmin jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje dotyczące:
– rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu;
– rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu;
– wydatkach poniesionych na działania w pkt 1 i 2.

Sprawozdanie za rok 2012 zgodnie z art. 35 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy należy przekazać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i marszałka województwa w terminie do 15 lutego bieżącego roku.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl