Rząd przyjął założenia do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

14 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji. Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne usprawnią realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz udostępniania danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym pobierania opłat z tytułu tego udostępniania.

Proponowane przepisy umożliwią likwidację barier w procesie inwestycyjnym przez doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, usprawnią obsługę koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W projekcie znajdą się także przepisy dostosowujące regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej geodetów wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii do wymogów konstytucyjnych.

Zmianami istotnymi punktu widzenia procesu inwestycyjnego będzie objecie obowiązkiem uzgadniania na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę umieszczania na obszarach miast oraz w pasach drogowych istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, projektowanych sieci uzbrojenia terenu, niebędących przyłączami. Wszczęcie działań koordynacyjnych będzie następować w momencie przedłożenia staroście przez inwestora lub projektanta, dokumentów zawierających propozycję usytuowania tych sieci, wraz z wnioskiem o uzgodnienie tej propozycji. O miejscu i terminie narad starosta będzie powiadamiać wnioskodawców oraz podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu, organy gmin, a także w uzasadnionych przypadkach inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

Z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu będzie można wyłączyć sieci technologiczne przedsiębiorstw, które wykorzystywane są wyłącznie przez te przedsiębiorstwa, i są położone na gruntach znajdujących się w ich wyłącznym władaniu. Wyłączenie będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek przedsiębiorcy. W takim przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji takich sieci, zgodnie ze standardami obowiązującymi dla prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, należał będzie do przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek udzielania projektantowi odpowiednich informacji o zakrytych przewodach i urządzeniach sieci technologicznych, nieobjętych geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, jeżeli opracowywany przez projektanta projekt budowlany obejmować będzie grunty należące do tych przedsiębiorców. Za udzielanie takich informacji przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłaty.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 16 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.