Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca odmowy wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii. Skarżącemu odmówiono wydania takiego certyfikatu ponieważ posiadany przez niego dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany na postawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Sprawa ta była załatwiana na podstawie ustawy Prawo energetyczne, jednak przedstawiony przez skarżącego problem pozostaje aktualny także pod rządami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Jak zauważa RPO zgodnie z przepisami tej ustawy certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii może być wydany jedynie osobie legitymującej się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Osoba, która otrzymała dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności wymienionej w ustawie o odnawialnych źródłach energii, lecz przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może otrzymać certyfikatu.

Opisany stan prawny budzi zasadnicze wątpliwości rzecznika co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Kwestionowany przepis ustawy o odnawialnych źródłach energii dyskryminuje w zakresie realizacji wolności wyboru i wykonywania zawodu osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych tylko z tego powodu, że ich dyplom został wydany przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jak zauważa prof. Lipowicz skoro kryterium zróżnicowania jest data wydania dyplomu, a nie posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, to wprowadzone zróżnicowanie ma charakter dowolny i stanowi niedopuszczalną dyskryminację w życiu gospodarczym.

RPO prosi ministra gospodarki o zajęcie stanowiska w sprawie i ewentualne podjęcie czynności w celu usunięcia sygnalizowanej niekonstytucyjności przepisu ustawy o odnawialnych źródłach energii.


(www.rpo.gov.pl)