Z dniem 29 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi (Dz. U. poz. 145). Rozporządzenie określa jednostki samorządu terytorialnego poszkodowane w wyniku powodzi mającej miejsce w sierpniu 2014 r., rodzaje rozwiązań stosowanych w tych gminach, przewidzianych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) oraz okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności.

Wejście w życie rozporządzenia umożliwia podmiotom z terenu poszkodowanych gmin (Jodłownik, Mszana Dolna, Pcim, Wiśniowa) zastosowanie rozwiązań przewidzianych w art. 5, art. 10-11, art. 13, art. 17-19, art. 25, art. 34 i art. 39 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Rozwiązania te obejmują m.in.:

- otrzymanie zasiłku powodziowego przez poszkodowane rodziny lub osoby;

- przeznaczenie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele związane z pomocą dla poszkodowanych;

- przeznaczenie środków PFRON m.in. na utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego utraconego w wyniku powodzi oraz usuwanie barier architektonicznych powstałych w wyniku powodzi.

Poszkodowane gminy będą mogły otrzymać z budżetu państwa dotację w wysokości równej sumie wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia umożliwia zwolnienie jednostek realizujących zadania związane z budową, odbudową i remontem urządzeń wodnych z obowiązku uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto przedsiębiorcy z terenu gmin określonych w rozporządzeniu będą mogli otrzymać pożyczki w wysokości do 50 tys. zł na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi, udzielane na warunkach określonych w rozdz. 3 ww. ustawy.