Czy w takiej sytuacji organ może wydać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę?

Czy nie wystarczy, że inwestor zgłosi rozbiórkę i wpisze w zgłoszeniu dwie działki, do których ma przecież tytuł prawny?


Czy można w tym wypadku odmówić wszczęcia postępowania?

Odpowiedź

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 pr. bud.


Na podstawie zaś art. 31 ust. 1 pkt 1 pr. bud. pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.


W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że dokonując wykładni przywołanego przepisu nie wystarczy kierować się jedynie jego wykładnią literalna lecz należy również brać pod uwagę jego wykładnię celowościową i systemową, a więc cel i sens stosowania przepisu.


W tym kontekście należy interpretować pojęcie odległości od granicy działki, przy której stoi przedmiotowy budynek przeznaczony do rozbiórki. Gdy obie graniczące ze sobą nieruchomości należą do jednego właściciela i w grę nie wchodzi ochrona interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich nie ma uzasadnienia aby ograniczać właściciela w wykonywaniu jego praw, tym bardziej jeśli nie czyni on żadnych zagrożeń ani naruszeń w stosunku do działki sąsiedniej.


W konsekwencji uznaje się, że granicę działki, o której mowa w przywołanym przepisie, należy rozumieć jako odległość budynku od granicy działki będącej własnością innej osoby. Przewidziany przez ustawodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów położonych zbyt blisko granicy działki ma bowiem na celu ochronę interesów właścicieli sąsiednich nieruchomości [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 października 2008 r., VII SA/Wa 980/08, LEX nr 533176]. Tym samym, gdy obiekt znajduje się w granicy sąsiadujących działek jednego właściciela, brak jest uzasadnienia dla wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.