Spółka jawna, partnerska i komandytowa składają formularz KRS-W1, natomiast spółka komandytowo-akcyjna formularz KRS-W2.

Zgłoszenie osobowej spółki handlowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
• firmę, siedzibę i adres spółki, a także nazwiska i imiona partnerów w przypadku spółki partnerskiej,
• przedmiot działalności spółki, a w przypadku spółki partnerskiej określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów,
• oznaczenie podmiotów tworzących spółkę, tj. – w zależności od rodzaju spółki – wspólników, partnerów, komandytariuszy lub komplementariuszy, oraz adresy,
• nazwiska i imiona osób, które będą uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji,
• nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu, a także imiona i nazwiska partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku spółki partnerskiej,
• sumę komandytową w spółce komandytowej,
• w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:
– wysokość kapitału zakładowego,
– liczbę i wartość nominalną akcji,
– oznaczenie wkładów niepieniężnych,
– liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
– wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem spółki,
– czas trwania spółki, jeśli został oznaczony.
 
Uwaga!
Składając wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS należy wnieść opłatę stałą w wysokości 500 zł, natomiast opłata stała od zmiany tego wpisu wynosi 250 zł.
 
Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Natomiast sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.
Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS wnioskodawca składa:
wniosek o wpis albo zmianę wpisu do REGON,
zgłoszenie płatnika składek ZUS albo jego zmiany,
zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.
 
Uwaga!
Do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba.
 
Sąd rejestrowy prześle z urzędu wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:
urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz
• wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego
– wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.
Ponadto, po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy przesyła zgłoszenie płatnika składek ZUS do właściwej jednostki terenowej ZUS.
Ww. przepisów nie stosuje się, gdy:
• wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej; w takim przypadku wnioskodawca wysyła wnioski i zgłoszenia, o których mowa wyżej samodzielnie, drogą elektroniczną,
• zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców.
 
Uwaga!
Do wniosku o wpis do KRS dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta. Przepis ten stosuje się również w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do KRS lub prokurenta.