Ministerstwo Środowiska zachęca do zapoznania się z tym dokumentem.

Uchwała nr 5 - w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE - została przyjęta na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce 18 lutego 2016 r.

W spotkaniu tym wzięli, między innymi, udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

W trakcie spotkania minister Jan Szyszko podziękował za pracę partnerów społecznych i przyjętą uchwałę, która wzmocni na forum unijnym pozycję negocjacyjną rządu.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.