To już trzeci konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla obszaru „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach”, finansowany w ramach IV Priorytetu POIiŚ 2007-2013. NFOŚiGW deklaruje, że wszystkie umowy o dofinansowanie powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2014 r. Chodzi o okres obowiązywania aktualnych przepisów w zakresie udzielania pomocy publicznej dla tego typu inwestycji.

Dotychczas najpopularniejsze inwestycje wśród przedsiębiorców w ramach przedmiotowego zakresu, dotyczyły modernizacji zakładów przemysłowych (z wykorzystaniem proekologicznych technologii), służące redukcji odpadów, ich odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu (np. popioły), zmniejszeniu zużycia paliw, zmniejszeniu energochłonności, wodochłonności procesów oraz automatyzacji technologii produkcji. Przykładowe inwestycje polegały m.in. na przebudowie i modernizacji linii technologicznych, instalacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą (jak hale, kotłownie) głównie w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, chemicznego, metalurgicznego i spożywczego.

NFOŚiGW ma nadzieję, że wspomniany program nadal cieszył się będzie dużym zainteresowaniem przedsiębiorców w Polsce, ponieważ działanie 4.2 POIiŚ to drugi w kolejności obszar wsparcia inwestycyjnego (po działaniu 4.5 POIiŚ dotyczącym ochrony powietrza) pod względem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie w przeprowadzonych dotychczas konkursach.

Więcej informacji o aktualnym naborze znaleźć można na stronie www.pois.nfosigw.gov.pl