Pytanie:
Czy lokalizacja kapliczki przydrożnej wymaga uchwały rady gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym?

Odpowiedź:
Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników (zaliczanych przez ustawodawcę do budowli). Przydrożne kapliczki, jako obiekty małej architektury, nie są pomnikami.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., do wyłącznej właściwości rady gminy należy, między innymi, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Obowiązujące przepisy nie zawierają definicji "pomnika". Potocznie przyjmuje się, że pomnik to dzieło rzeźbiarskie (lub rzeźbiarsko-architektoniczne), którego celem jest upamiętnienie ważnego dla zbiorowości zdarzenia lub osoby. Istotny jest natomiast fakt, że w art. 3 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. ustawodawca zakwalifikował pomniki do kategorii budowli, czyli obiektów budowlanych nie będących budynkami, ani też – obiektami małej architektury. Z kolei w myśl definicji określonej w art. 3 pkt 4 pr. bud., obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, a w szczególności: obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury (lit. a.), posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej (lit. b), użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki (lit. c). Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika zatem jednoznacznie, że kapliczki przydrożne, jako obiekty małej architektury, nie mieszczą się w pojęciu pomników. Tymczasem, jak już wskazano wyżej, do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników, nie zaś – obiektów małej architektury. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami