Zasady prowadzenia oraz zawieszania działalności gospodarczej zostały uregulowane w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jend.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) - dalej u.s.d.g. Zgodnie z art. 14a u.s.d.g. przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej a także osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zarówno zawieszenie jaki i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Wykładnia powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że możliwość zawieszenia działalności gospodarczej dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają ani jednego pracownika.
W związku z tym pojawia się pytanie czy pracodawca zatrudniający osoby, które przebywają np. na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym także jest pozbawiony takiego prawa.
(...)
Czytaj więcej: www.kadry.abc.com.pl