Zasady prowadzenia oraz zawieszania działalności gospodarczej zostały uregulowane w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jend.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) - dalej u.s.d.g. Zgodnie z art. 14a u.s.d.g. przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej a także osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zarówno zawieszenie jaki i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Chcesz wiedzieć więcej o zawieszeniu działalności gospodarczej? Sprawdź pozycję Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi>>>

Wykładnia powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że możliwość zawieszenia działalności gospodarczej dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają ani jednego pracownika.

W związku z tym pojawia się pytanie czy pracodawca zatrudniający osoby, które przebywają np. na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym także jest pozbawiony takiego prawa.

Czytaj: Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

W tym przedmiocie eksperci są zgodni: jeżeli firma zatrudnia chociażby jedną pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim, to mimo, że faktycznie nie świadczy ona pracy, sam fakt pozostawania przez nią w zatrudnieniu stanowi przeszkodę do zawieszenia działalności gospodarczej.

Taki stan rzeczy jest niewątpliwie niekorzystny dla małych przedsiębiorców. Dodatkowe utrudnienie stanowią bowiem przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 177 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim jest szczególnie chroniona. Rozwiązanie w tym czasie umowy o pracę przez pracodawcę może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy.

Pamiętaj!

Zawieszenie działalności gospodarczej to nie to samo co przerwa w działalności. Instytucja przerwy w działalności została uregulowana w art. 34 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm), natomiast zawieszenie działalności jest instytucją przewidzianą w art. 14a u.s.d.g.

 

Agata Kamińska autorka publikacji "Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi" wskazuje, że przepisy nie są tak rygorystyczne w sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia osoby na podstawie umów cywilnoprawnych: "Działalność może zawiesić przedsiębiorca, który na dzień zawieszenia działalności nie ma statusu pracodawcy w rozumieniu art. 3 k.p., tj. nie zatrudnia pracowników. Pracownikiem jest natomiast osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania, spółdzielczej umowy o pracę. Osoby, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też innego rodzaju umowę cywilnoprawną nie są zatem pracownikami. Tym samy tego rodzaju współpraca przedsiębiorcy z osobami trzecimi nie umożliwia mu zawieszenia działalności". 

Chcesz wiedzieć więcej o zawieszeniu działalności gospodarczej? Sprawdź pozycję Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi>>>

Publikacja jest przewodnikiem dla małych i średnich przedsiębiorców poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu wątpliwości i problemów, z którymi spotykają się na co dzień, prowadząc działalność gospodarczą. Omawianą tematykę przedstawiono w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Zostały one starannie wyselekcjonowane spośród tych, które są zgłaszane przez przedsiębiorców do Vademecum Głównego Księgowego oraz Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wolters Kluwer Polska SA. Stanowią zatem odzwierciedlenie rzeczywistych problemów dotyczących rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, itp. w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

W opracowaniu Czytelnik znajdzie rozwiązanie m.in. takich problemów jak:

- czy brak podpisu i pieczątki na fakturze VAT wpływa na ocenę prawidłowości jej wystawienia?

- jakie korzyści podatkowe wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych?

- czy zawieszając działalność gospodarczą, należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

- jakich formalności należy dopełnić w celu założenia sklepu internetowego?

- czy dopuszczalne jest wykorzystanie CV kandydata w innym procesie rekrutacji, prowadzonym przez tego samego pracodawcę?

- jak liczyć okres przedawnienia należności wynikających z wystawionych firmom faktur?

- czy podatnik musi zgłaszać do urzędu skarbowego kasę fiskalną, jeśli już jedną taką posiada?

Pozycja dostępna w księgarni internetowej profinfo.pl