Przedsiębiorca wystąpił o wydanie zezwolenia na odzysk R14 odpadów, z których powstanie mieszanka rekultywacyjna wykorzystywana do rekultywacji składowiska odpadów.

Na co powinien zwrócić uwagę starosta wydając ww. zezwolenie?

Czy wnioskodawca powinien dołączyć dokument (aprobatę, certyfikat), że to co powstanie nie jest odpadem a produktem?

Odpowiedź:

Nie ma obowiązku przedstawiania aprobaty, certyfikatu czy innych dokumentów potwierdzających, że efektem zastosowanego procesu będzie produkt a nie odpad.

Uzasadnienie:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., proces odzysku R14 polega na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. Zastosowanie tego procesu nie będzie spełniało definicji recyklingu, który jest definiowany w art. 3 ust. 3 pkt 14 u.o. W wyniku zastosowania procesu R14 nie powstaje jednak produkt, ponieważ proces ten zakłada jedynie wykorzystanie odpadu. Nie ma więc mowy o recyklingu. W opisanym przypadku odpady zostaną jedynie wstępnie przetworzone do postaci pozwalającej na wykorzystanie ich do rekultywacji składowiska odpadów. Należałoby się jednak zastanowić, czy nie lepszym procesem odzysku dla takiego działania nie byłby proces, którego zastosowanie będzie polegało na wstępnym przygotowaniu odpadów w celu dalszego ich odzysku. Takim procesem jest proces R15 - przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.