Należy podkreślić, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma prawa do urlopów przewidzianych w przepisach kodeksu pracy (KP), w tym do urlopu macierzyńskiego. Przysługuje jej natomiast zasiłek macierzyński przez okres, jaki przewiduje KP jako czas urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje wówczas za okres urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego oraz rodzicielskiego.

Zobacz także: Wyższa składka, wyższy zasiłek macierzyński

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Tak więc otrzymania zasiłku macierzyńskiego (prowadząc działalność gospodarczą) jest uzależnione od opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami KP jako okres urlopu macierzyńskiego i wynosi:

- 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

- 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie

- 33 tygodni ( 231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie

- 35 tygodni ( 245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie

- 37 tygodni ( 259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz także: Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Należy wskazać, iż wypłata zasiłku macierzyńskiego nie zawsze rozpoczyna się od dnia porodu. Z prawa do zasiłku macierzyńskiego można skorzystać przed planowanym terminem porodu. Dotyczy to pracowników, ale również zleceniobiorców czy też przedsiębiorców (również osób prowadzących działalność gospodarczą). Jednakże w przypadku korzystania z zasiłku macierzyńskiego przed porodem automatycznie skraca się okres zasiłku macierzyńskiego przysługującego po porodzie.

Warto wiedzieć

Obowiązujące przepisy zarówno ustawy systemowej i zasiłkowej nie zabraniają w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego zajmowania się prowadzoną działalnością gospodarczą. Fakt wykonywania działalności gospodarczej nie może być podstawą do pozbawienia prawa do zasiłku macierzyńskiego, a ZUS nie wolno uzależniać wypłaty tego świadczenia od złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy systemowej.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym określono w art. 6 ust. 1. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem.

Mając na uwadze art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność - podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, co oznacza, że w okresie pobierania zasiłku przedsiębiorca nie musi opłacać składek na to ubezpieczenie (składki opłacane są z budżetu państwa).

Zobacz także: Przedsiębiorca na macierzyńskim może kontynuować działalność gospodarczą

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która jednocześnie spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie powstaje obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego z tytułu tej działalności. 

Natomiast jest obowiązek opłacania składki zdrowotnej, o ile w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest prowadzona działalność gospodarcza.

Jeśli natomiast przedsiębiorca na okres pobierania zasiłku zdecyduje się działalność zawiesić, wówczas nie będzie płacić ani składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ani składek zdrowotnych. Należy podkreślić, iż zawieszenie działalności nie powoduje utraty prawa do zasiłku pod warunkiem, że nastąpiło po porodzie.

 

Więcej o uprawnieniach rodzicielskich przedsiębiorcy przeczytasz w Kompasie Księgowo- Kadrowym>>>