Obowiązek składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego wynika z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Przepis ten wprowadza obowiązek wobec podatników będących osobami fizycznymi, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Osoba fizyczna, która składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, nie ma obowiązku dołączania do niego opinii i raportu biegłego rewidenta, nawet gdy sprawozdanie podlegało badaniu. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani do dołączenia sprawozdania finansowego do rocznego zeznania podatkowego, natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składane sprawozdanie finansowe dołączają do składanego w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego (CIT-8).
 
 
Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. - dalej u.o.r. - sprawozdanie finansowe składa się z:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat,
– informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
W wypadku jednostek zobowiązanych do corocznego badania sprawozdań finansowych, co określa art. 64 u.o.r. do zakresu sprawozdania finansowego zalicza się rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Ponadto, zgodnie z art. 49 u.o.r. w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowych, sprawozdanie z działalności jednostki.
Warto podkreślić, że nowelizacja ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości) wprowadziła pojęcie jednostek mikro - art. 3 ust. 1a i 1b u.o.r. Zakres sprawozdania finansowego dla takich jednostek określa załącznik nr 4 do u.o.r. Sprawozdanie takiej jednostki składa się z uproszczonego bilansu, uproszczonego rachunku zysków i strat oraz niektórych elementów informacji dodatkowej.
 
 
Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu
Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.o.r. roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organem zatwierdzającym jest organ określony w statucie, umowie spółki i dla poszczególnych podmiotów jest to:
– w spółce komandytowo–akcyjnej – walne zgromadzenie akcjonariuszy i komplementariuszy (art. 146 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h.),
– w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zgromadzenie wspólników (art. 228 k.s.h.),
– w spółce akcyjnej – walne zgromadzenie akcjonariuszy (art. 393 k.s.h.),
– w spółdzielni – zgromadzenie członków lub przedstawicieli członków,
– w przedsiębiorstwie państwowym – minister Skarbu Państwa lub inny organ założycielski,
– w spółkach osobowych (jawnej, komandytowej, partnerskiej) oraz spółkach cywilnych – wspólnicy spółki,
– w przedsiębiorstwach prywatnych – właściciel (właściciele).
(...)
 
Więcej na temat sprawozdania finansowego znajdziesz w Kompasie Księgowo-Kadrowym