Projekt , ktrzm wkrtce ma zająć się Sejm stanowi, że osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą będzie mogła uzyskać tzw. ulgę na start i zadecydować o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu przez okres 6 miesięcy.
 

Nowym rozwiązaniem będzie też możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, na czas nieokreślony, a w przypadku spółki, na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Projekt wprowadza instytucję objaśnień prawnych, wydawanych przez właściwych ministrów, na wniosek lub z urzędu, dostępnych następnie w BIP. Objaśnienia nie będą wiążące dla przedsiębiorcy, ale jeżeli ten zastosowuje się do ich treści, nie będzie mógł być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w tym zakresie, w jakim z nich skorzystał.

Objaśnienia prawne będą funkcjonować obok znanych już interpretacji indywidualnych. Z kolei utrwalona praktyka interpretacyjna, będzie stanowić rodzaj wyjaśnień stosowania przepisów dotyczących podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jakie organy administracji dokonały w takich samych stanach faktycznych w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz interpretacjach indywidualnych. Ich znaczenie będzie zbliżone do instytucji objaśnień prawnych. Zastosowanie się do nich nie będzie mogło rodzić dla przedsiębiorcy późniejszej sankcji ze strony innego organu administracji publicznej.

W zakresie polityki informacyjnej projekt przewiduje utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, który umożliwi załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

Ustawa dokonuje rozróżnienia między wydawaniem przez organy koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Koncesje mają być wydawane w ramach uznania administracyjnego właściwego ministra w dziedzinach mających dla państwa strategiczne znaczenie. Zezwolenie wydawane w innych ważnych sprawach, będzie natomiast przybierało postać decyzji administracyjnych związanych, co oznacza, że organ udzieli zezwolenia po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia wymagane prawem warunki wykonywania tej działalności. Ostatnią formą reglamentacji działalności gospodarczej będzie wpis do rejestru działalności regulowanej. Wpis ten ma być stosowany w przypadku działalności regulowanej, określonej w odrębnych ustawach, której wykonywanie warunkowane jest uprzednim spełnieniem przez przedsiębiorcę określonych ustawowo warunków.