Czy procesy spawania i lutowania należy traktować jako "nakładanie spoiwa", zgodnie z pkt 1załącznika nr 7do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558) - dalej r.s.e.i.?

Czy w związku z tym obowiązuje standard emisyjny określony w wierszu 19 tabeli 1 załącznika nr 8 do r.s.e.i.?

Czy każdy rodzaj lutowania podlega pod ww. standard emisyjny, czy tylko
lutowanie z zastosowaniem jako topnika kalafonii (pochodna żywicy, zawiera węgiel - rozpuszczalnik organiczny)?

Czy spoiwo rozumiane zgodnie z definicją zawartą w r.s.e.i. zawsze musi zawierać rozpuszczalnik organiczny?

Czy w przypadku czyszczenia rozpuszczalnikami przy szlifowaniu należy przyjąć standard emisyjny dla tego procesu z wiersza 7 tabeli nr 1załącznika nr 8do r.s.e.i.?


Odpowiedź:

Załącznik nr 7 do r.s.e.i. dotyczy procesów związanych z wykorzystaniem lotnych związków organicznych (LZO), rozumianych zgodnie z § 2 pkt 2 r.s.e.i.

Według § 31 pkt 5 r.s.e.i., przez rozpuszczalniki organiczne rozumie się LZO, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant


Paragraf 32 ust. 1 r.s.e.i. wskazuje, że procesy prowadzone w instalacjach, w których są używane rozpuszczalniki organiczne, dla których ustala się standardy emisyjne, określa załącznik nr 7 do r.s.e.i.


Standardy emisyjne ustala się dla instalacji, w których prowadzone są procesy określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia i których łączna zdolność produkcyjna wymaga dla danego procesu zużycia LZO, określonego w załączniku nr 8 do r.s.e.i.


Procesy spawania i lutowania jak najbardziej mogą polegać na nakładaniu spoiwa na materiał (np. napawanie), ale w trakcie ww. procesów nie są wykorzystywane lotne związki organiczne (LZO), w związku z powyższym proces nie podlega pod załącznik nr 7 oraz całe r.s.e.i.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.