Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Osoba prawna (sp. z o.o.) na swój koszt chce wykonać uproszczony plan urządzenia lasu. Czy w takiej sytuacji, projekt UPUL w siedzibie właściwej gminy wykłada starosta, czy osoba prawna, która zleciła wykonanie przedmiotowego planu specjalistycznej jednostce wykonującej usługi urządzeniowe? Czy pozostałe czynności administracyjne, takie jak m.in. wystąpienie o zaopiniowanie projektu UPUL do nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, przedkłada w imieniu osoby prawnej starosta, czy bezpośrednio ta osoba prawna?

ODPOWIEDŹ:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1153) - dalej u.l., nie przewiduje odmiennej procedury zatwierdzania uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzanych na zlecenie starosty i sporządzanych przez właścicieli lasów innych niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe. UPUL sporządzane na zlecenie starosty są przez niego finansowane, natomiast pozostali właściciele lasów innych niż lasy Skarbu Państwa zlecają i finansują UPUL sami. Jest to jedyna różnica. Pozostałe przepisy dotyczące procedury zatwierdzania UPUL są takie same dla wszystkich UPUL. Oznacza to, że zastosowanie znajdą przepisy dotyczące opiniowania planu, obowiązku wyłożenia UPUL w urzędzie gminy (projekt planu do wyłożenia do publicznego wglądu przekazuje starosta, a nie osoba prawna, która go sporządziła), wnoszenia zastrzeżeń, czyli art. 21 ust. 4, art. 22 ust. 2 i 3 u.l.
Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu nie ma formy decyzji (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r., IV SA/Wa 495/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2011 r., IV SA/Wa 354/11).
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.