Pozytywnie o projekcie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie posiedzenia 27 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozporządzeniu mają zostać określone: rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie, sposób udostępniania materiałów i zbiorów danych, wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu, tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych oraz tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 28 lutego 2013 r.

Data publikacji: 28 lutego 2013 r.