Art. 58 ust. 1 projektowanej ustawy - Prawo zamówień publicznych wymienia następujące rodzaje trybów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne oraz negocjacje bez ogłoszenia.

Projektowane przepisy nie przewidują więc prowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę, czy też zamówienia z wolnej ręki. Tryb zapytania o cenę na dobre zniknie z systemu zamówień publicznych, a dotychczasowy tryb zamówienia z wolnej ręki zostanie zastąpiony trybem negocjacji bez ogłoszenia.

Tryby przetargowe będą mogły być stosowane zawsze, niezależnie od rodzaju zamawianego świadczenia i jego wartości. Tryb przetargu nieograniczonego i ograniczonego nie zmieni więc swojego charakteru i jako najbardziej konkurencyjna procedura będzie stanowił podstawowy sposób udzielania zamówień. Przesłanki zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego będą wspólne.

Więcej: www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/pozegnanie-zapytania-o-cene