Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - dalej u.p.o.p.p. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. Jednym z jej założeń było doprowadzenie do zwolnienia niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

W nawiązaniu do powyższego należy podkreślić, że na podstawie wskazanej wyżej nowelizacji ustawodawca zdecydował się zmodyfikować katalog robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast podlegających obowiązkowi dokonania zgłoszenia. W rezultacie od dnia 1 stycznia 2017 r. do tego katalogu należy zaliczyć także inwestycje budowlane polegające na:

a) budowie naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, jako obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (dotychczas silosy mogły mieć co najwyżej 4,5 m wysokości, budowa wyższych wymagała natomiast uzyskania pozwolenia na budowę);

b) budowie wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (dotychczas tego rodzaju inwestycje wymagały pozwolenia na budowę z wyjątkiem budowy wiat, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2c i art. 29 ust. 1 pkt 5 pr. bud.);

c) budowie zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach (dotychczas ww. roboty wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę);

d) budowie tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (przed nowelizacją termin na rozebranie lub przeniesienie w inne miejsce przedmiotowego obiektu był krótszy i wynosił 120 dni);

e) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (dotychczas przebudowa tego rodzaju obiektu była dozwolona na podstawie zgłoszenia niezależnie od jej zakresu);

f) remoncie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. bud., dotyczącego wyłącznie: a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (dotychczas obowiązkowi zgłoszenia podlegał każdy remont obiektów budowlanych, których budowa wymagała pozwolenia na budowę).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

@page_break@


Ponadto należy wskazać, że ustawodawca na podstawie przyjętej nowelizacji zmodyfikował także katalog robót budowlanych niepodlegających weryfikacji prawnej pod kątem zgodności zamierzenia budowlanego z pr. bud., zwalniając z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia również takie inwestycje, jak:

a) budowa i przebudowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 jako obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

b) budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

c) budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

d) budowa przepustów o średnicy do 100 cm (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę);

e) budowa i przebudowę przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

f) budowa i przebudowę opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

g) budowa instalacji klimatyzacyjnych sytuowanych wewnątrz użytkowanego budynku (dotychczas tego rodzaju roboty budowlane nie zostały wprost wyrażone w katalogu inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - art. 29 ust. 1 i 2 pr. bud.);

h) przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę pod warunkiem, że nie dotyczy ona przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych ani budynków wymagających uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę);

i) przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków i nie dotyczy jego przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

j) przebudowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

k) przebudowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi zgłoszenia);

l) remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, chyba że dotyczy remontu wskazanego w art. 30 ust. 1 pkt 2a pr. bud. (dotychczas inwestycja ta podlegała obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę).

Podsumowując opisywaną nowelizację należy ocenić ją więc pozytywnie, choćby z perspektywy poszerzenia w pr. bud. zakresu wolności od wstępnej kontroli administracyjnej przeprowadzanej przed podjęciem działalności inwestycyjnej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów