Odpowiedź: podstawą opodatkowania dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych będzie w tej sytuacji określona w umowie spółki wartość wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki.

Uzasadnienie: jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podstawę opodatkowania przy zawarciu spółki osobowej stanowi wartość wkładów do spółki osobowej. Należy zauważyć, że ustawodawca wskazuje tu ogólnie na wartość wkładów, nie określając jednocześnie jakiego rodzaju ma to być wartość. Przyjmuje się w związku z tym, że chodzi tu o wartość wkładów określonych przez strony w umowie spółki. Organa podatkowe w swoich interpretacjach podkreślają, iż "nie ma podstaw do odwoływania się przy zawarciu umowy spółki, jako miernika "wartości rynkowej" skoro ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych tak nie stanowi (...)." Dla określenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w umowie spółki, wnoszone przez wnioskodawcę środki trwałe, wyposażenie oraz towary handlowe, jako wartość przedsiębiorstwa powinny zostać wykazane według wartości wkładów wycenionych przez wspólników przy zawieraniu umowy spółki. (zob. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lutego 2010 r. IPPB2/436-465/09-4/AF; zob. też postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2011 r., IPPB2/436-283/11-2/MZ).
Reasumując, to zgodna wola stron umowy spółki odegra w analizowanym przypadku największą rolę przy ustalaniu podstawy opodatkowania PCC. Wartość ta wcale nie musi odzwierciedlać ani wartości rynkowej, ani księgowej wnoszonego majątku.