Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego.

Pracownik ma umowę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca chciałby rozwiązać z nim umowę o pracę i wręczyć mu wypowiedzenie 30 września. Pracownik 21 września złożył podanie o udzielenie mu urlopu ojcowskiego w pełnym wymiarze od dnia 3 października.

 

Czy pracownik może w okresie wypowiedzenia wykorzystywać urlop ojcowski?

Odpowiedź: tak, pracownik może w okresie wypowiedzenia wykorzystać urlop ojcowski. Za czas korzystania z urlopu ojcowskiego zatrudniony otrzymuje zasiłek macierzyński. Istotnym jest, iż za część urlopu przypadającą po ustaniu zatrudnienia, tj. po upływie okresu wypowiedzenia pracownik także otrzyma zasiłek macierzyński.

Uzasadnienie: uzasadniając powyższą odpowiedź, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż w okresie wypowiedzenia zatrudniony ma nadal status pracownika, a więc przysługuje mu także prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego.

Czytaj: Urlop ojcowski można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 2 lat

Uprawnienie do skorzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego wynika z art. 182ᶾ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) - dalej k.p. Pracownik może z niego skorzystać w każdym czasie do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub w przypadku pracownika-ojca, który przysposobił dziecko - do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do 2 tygodni. Nie musi on być wykorzystany jednorazowo. Można go także wykorzystać w 2 częściach, z tym, że każda części musi wynosić 7 dni.

Podstawą udzielenia urlopu jest złożenie pisemnego wniosku przez pracownika, w terminie  nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek złożony w wymaganym terminie.

Art. 184 k.p. wskazuje, iż za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 960). Precyzując, z art. 29a ust. 1 wskazanej ustawy wynika, iż powyższy zasiłek przysługuje za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego.

Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowym stanie faktycznym sprawy pracownik, z uwagi na fakt, iż termin wypowiedzenia upływa w dniu 14 października, w okresie zatrudnienia wykorzysta urlop w wymiarze 12 dni, jednak zasiłek macierzyński zostanie wypłacony pracownikowi w pełnym wymiarze, tj. za całe dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.