Spółka działając na podstawie art. 101 ust 1 o samorządzie gminnym wezwała radę miasta do zaprzestania naruszania jej interesu prawnego, poprzez wprowadzenie w uchwale zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości uzależnionego od cechy podmiotowej podatnika. Spółka wskazała, że rada miasta uchwaliła roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości 1,1% wartości budowli stanowiących własność osób prawnych, spółek handlowych, w których miasto posiadało powyżej 50% udziałów lub akcji. Podobne budowle, ale należące do spółek handlowych, w których miasto nie posiadało udziałów lub akcji, było opodatkowane stawką 2%.

WSA rozpoznając skargę uznał, że taka uchwała naruszała art. 168 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), który daje radom gmin prawo do różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności. Zgodnie z Konstytucją RP jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. W ocenie WSA rada miasta, różnicując stawkę od budowli, w odniesieniu do podmiotów, w których miasto posiada udziały lub akcje, bądź też nie posiada w zakresie takich samych przedmiotów opodatkowania, naruszyła wyrażone w art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uprawnienie skarżącej spółki do równego traktowania, a tym samym naruszyła jej interes prawny do "równego i sprawiedliwego" obciążenia publicznoprawnego, jakim jest podatek od nieruchomości.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>