Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie samowoli budowlanej, PINB wydał decyzję o jego umorzeniu. Obiekt powstał przed 1995 r. Nie mają zastosowania przepisy art. 37 i 40 Prawa budowlanego z 1974 r. Inwestor chce wykazać obiekt w księgach wieczystych.

Czy PINB może wydać zaświadczenie o oddaniu do użytku tego obiektu, czy powinien wydać decyzję o pozwolenie na użytkowanie - jeżeli tak, to jaki przepis Prawa budowlanego stanowi podstawę prawną takiej decyzji?


Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego należy uzyskać (co jednocześnie oznacza "może być wydane") jedynie w sytuacjach określonych w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), tj.:

  •  na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, IV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do Prawa budowlanego; dotyczy to wyłącznie obiektów wznoszonych po 11 lipca 2003 r.;
  • zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 (organ nadzoru budowlanego wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na wznowienie robót w postępowaniu legalizującym samowolę budowlaną) albo art. 51 ust. 4 (organ nadzoru budowlanego wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i o pozwoleniu na wznowienie robót w postępowaniu o zatwierdzenie dokonanych istotnych odstępstw o d warunków pozwolenia na budowę);

  •  przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

 

Biorąc ponadto pod uwagę art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), zgodnie z którym organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu organ nadzoru budowlanego nie może wydać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego obiektu.

W zaistniałej sytuacji organ nadzoru budowlanego powinien natomiast wydać wnioskodawcy zaświadczenie o użytkowaniu obiektu zgodnie z przepisami prawa. Takie działanie organu nakazuje art. 217 § 2 k.p.a., zgodnie z którym organ wydaje zaświadczenie, jeżeli osoba ubiega się o jego wydanie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.