Pytanie
1. Pracownicy spółki w trakcie delegacji zagranicznych kupują próbki handlowe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zakupy próbek dokumentowane są jedynie paragonami fiskalnymi. Pracownicy zapłaty dokonują:
- z wypłaconej zaliczki na poczet zagranicznej podróży służbowej
- służbową kartą kredytową (widać na wyciągu z konta kwotę dewiz i PLN – kurs faktycznie stosowany, kupno dewiz)
- prywatną kartą pracownika (widać na wyciągu z konta kwotę dewiz i PLN – kurs faktycznie stosowany, kupno dewiz przez pracownika).
Po jakim kursie należy wycenić koszt zakupu tychże próbek handlowych – czy po kursie średnim NBP obowiązującym w przeddzień rozliczenia delegacji?
Czy zakup próbek przy zapłacie służbową albo prywatną kartą można zaksięgować od razu w PLN?
Czy powstaną różnice kursowe (w różnych wariantach zapłaty) i w których przypadkach?
Czy różnicę w wycenie kosztu a zwrotu pracownikowi kwoty pobranej z jego prywatnej karty można zaliczyć do przychodów/kosztów podatkowych spółki?
2. Czy różnice powstałe na wpłacie/rozliczeniu delegacji zagranicznych można zaliczyć do przychodów/kosztów podatkowych spółki w przypadku gdy pracownikowi wypłacono zaliczkę w PLN na koszty delegacji zagranicznej i rozliczono go po kursie średnim z dnia wypłacenia zaliczki, natomiast koszty przeliczono i ujęto w księgach rachunkowych spółki po kursie średnim poprzedzającym dzień rozliczenia zaliczki?