Tekst pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego.
 
Od 1 września w sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca będzie miał obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy będzie zatem musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę. Zmiana przepisów zapewni lepszą ochronę pracowników, umożliwiając im dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy i jednocześnie umożliwi inspektorom pracy bardziej skuteczne zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu pracowników.
 
Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony:
 
- w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 
- w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 
- w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 
- w przypadku wskazania obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 
pisemne potwierdzenie powinno zawierać także określenie tego celu lub okoliczności tego przypadku.
 

Zobacz: Umowa o pracę zawarta bez zachowania formy pisemnej nie jest umową nieważną

Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie także doprecyzowanie przepisu wykroczeniowego, który obecnie przewiduje karę grzywny od 1.000 do 30.000 zł dla pracodawcy, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Od 1 września kara grzywny będzie grozić za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. Jeżeli więc inspektor pracy w trakcie kontroli stwierdzi, że z osobami świadczącymi pracę nie zostały zawarte na piśmie umowy o pracę lub pracodawca nie potwierdził na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem pracowników do pracy, będzie mógł nałożyć na pracodawcę mandat lub skierować do sądu wniosek o ukaranie.

Nowelizacja przewiduje też drobne zmiany mające na celu ujednolicenie stosowanego w kodeksie pracy nazewnictwa. W przepisach dotyczących obowiązku zapoznania pracownika z regulaminem pracy oraz młodocianego z wykazem lekkich prac zwroty „przed rozpoczęciem pracy” zastąpiono „przed dopuszczeniem do pracy”.